Trzebież, zachodniopomorskie

501 348 zł | Dom | 225,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Adam Krawczyk, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie VII GKm 167/19, że w dniu: 


11 października 2023 r. o godzinie 10:00 

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)  drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: 

prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Trzebież przy ulicy Rybackiej 8, gmina Police. Nieruchomość oznaczona jest w księdze wieczystej KW nr XXXX/XXXXXXXX/X w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach. Nieruchomość składa się z działki nr 272 o powierzchni 1 100 m2, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 225,30m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Zgodnie z treścią księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest Wilanów Sp. z o.o.


Suma oszacowania wynosi 752 022,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi: 


501 348,00 zł. Cena zawiera w sobie podatek Vat w stawce 23%.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem sądowym. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. 


Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 


Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 75 202,20 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 


Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 82 16001462 1836 7726 5000 0001
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.


Licytacja zakończy się w dniu 18-10-2023 o godzinie 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 


Komornik Sądowy

Adam Krawczyk

Image things

Wielanowo, zachodniopomorskie

4 170 zł | Działka | 0.17 ha.

  • cena: 4 170 zł
Image things

Wolin, zachodniopomorskie

87 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 77,60 m2 | 1 piętro

  • cena: 87 000 zł
  • 1 121 za m2
Image things

Dobrzany, zachodniopomorskie

65 333 zł | Działka | 0.2539 ha.

  • cena: 65 333 zł