Nieszkowice Wielkie, małopolskie

66 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas
Kancelaria Komornicza w Bochni, ul. Rzeźnicka 18/2, 32-700 Bochnia
tel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03
Sygnatura: KM 200/17 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria
Komornicza nr I w Bochni na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc
zawiadamia, że w dniu 28 września 2023r. o godz 9.00 w sali nr 111 Sądu
Rejonowego w Bochni odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości
Nieszkowice Wielkie objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Udział w nieruchomości stanowiący przedmiot egzekucji przysługujex

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość składa się z  działki ewidencyjnej nr 414/3
o  pow. 0,1000  ha położonej w  miejscowości Nieszkowice
Wielkie, w  gminie Bochnia. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr
XXXX/XXXXXXXX/X. Działka o  nieregularnym, wydłużonym kształcie. Północna
część obszaru zorientowana wzdłuż osi północno – wschód, południowy – zachód,
systematycznie zwężająca się w  kierunku południowo – zachodnim.
Południowa część wąska, zorientowana w przybliżeniu wzdłuż osi północ –
południe.
W  środkowo – południowej części posesji posadowiony budynkiem mieszkalny
jednorodzinny, w  zawartej zabudowie. Fragment północnego skrzydła budynku
o  pow. orientacyjnie ok. 15  m2 wystaje poza obrys przedmiotowej
działki, na działkę nr 414/4. Od strony zachodniej i wschodniej do domu
przylegają budynki położone na sąsiednich działkach. Północno – wschodnia
i  południowa część działki porośnięte drzewami i zielenią niską. Przed
budynkiem fragmentarycznie utwardzenie płytami betonowymi. Przedmiotowa
nieruchomość jest objęta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z  Uchwała nr
XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z  dnia 26 października 2006  r.
w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy
Bochnia (z  późn. zm.), nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym
symbolem MPe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 
podwyższonym standardzie.
Na działce nr 414/3 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny
niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem (częściowo strych nieużytkowy).

Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę
99.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj.
kwotę 66.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10%
ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 9.900,00 zł w gotówce  lub na
konto komornika nr 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540 najpóźniej w przeddzień
licytacji.
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć:
dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby
obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu
nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze
wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 21 września 2023r. od godz. 10.00 do
10.30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w
Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Rzeźnickiej
18/2.

Komornik Sądowy

mgr Przemysław Bidas


Image things

Czermna, małopolskie

5 178 zł | Działka | 0.3 ha.

  • cena: 5 178 zł
Image things

Niedary, małopolskie

374 500 zł | Działka | 3 ha.

  • cena: 374 500 zł
Image things

Łapczyca, małopolskie

94 667 zł | Działka | 3.87 ha.

  • cena: 94 667 zł