Góra, dolnośląskie

32 400 zł | Dom | 107,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 32 400 zł
 • Miasto: Góra
 • Powierzchnia: 107,00 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 303 zł
 • Ulica: Przylesie 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 3 240 zł
 • Numer oferty: 302114X707550991
 • Termin wpłaty wadium: 13-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Regulaminie konkursu ofert", prawa własności udział w wysokości 1/12 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Góra przy ulicy Przylesie 1 w powiecie górowskim, województwie dolnośląskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze XXXX/XXXXXXXX/X przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Głogowie “Nieruchomość”), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/102/2022.

2. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert 32 400,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych zero groszy).

3. Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 13 października 2023 roku do Kancelarii Syndyka Michała Węglińskiego, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godzinach pracy Kancelarii Syndyka, lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3 240,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 0/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości w banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 06 1090 1870 0000 0001 5081 5121 z dopiskiem "Konkurs ofert - sygn. akt WA2M/GUp-s/102/2022 " najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert przez Syndyka nastąpi na posiedzeniu jawnym za pośrednictwem usług Microsoft Teams dnia 18 października 2023 roku o godzinie 11:00. Czynność otwarcia ofert zostanie zaprotokołowana.

Image things

Góra, dolnośląskie

8 zł | Działka | 0.0045 ha.

 • cena: 8 zł
Image things

Góra, dolnośląskie

502 zł | Działka | 0.2755 ha.

 • cena: 502 zł
Image things

Góra, dolnośląskie

1 604 zł | Działka | 0.0255 ha.

 • cena: 1 604 zł