Lubin, dolnośląskie

591 000 zł | Mieszkanie | 153,55 m2

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 591 000 zł
 • Miasto: Lubin
 • Powierzchnia: 153,55 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 3 849 zł
 • Ulica: Stefana Kisielewskiego 13
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 302108X707536939
 • Termin wpłaty wadium: 04-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości

w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda z wolnej ręki mienie upadłej w postaci:

– prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 2610/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze (poddaszu) budynku w Lubinie przy ul. Stefana Kisielewskiego 13 a (obręb 9). Powierzchnia użytkowa wycenianego lokalu wynosi: 153,55 m2. Stan prawny nieruchomości uregulowano w KW nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg wieczystych, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 591.000,- zł netto.

– Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 176/21 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 04.10.2023 do godz. 12:00.

– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 04.10.2023.

– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 05.10.2023 o godz. 10:00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.

– Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.

– Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9:00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres:

– Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Lubin, dolnośląskie

280 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 67,12 m2

 • cena: 280 000 zł
 • 4 172 za m2
Image things

Lubin, dolnośląskie

320 000 zł | Mieszkanie | 48,60 m2

 • cena: 320 000 zł
 • 6 584 za m2
Image things

Lubin, dolnośląskie

12 000 zł | Działka | 0.002 ha.

 • cena: 12 000 zł