Ostróda, warmińsko-mazurskie

180 511 zł | Mieszkanie | 88,50 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 180 511 zł
 • Miasto: Ostróda
 • Powierzchnia: 88,50 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 2 040 zł
 • Ulica: Pieniężnego 28D
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 18 051 zł
 • Numer oferty: 302082X707476047
 • Termin wpłaty wadium: 05-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/27/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.
Dla lokalu Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X;

- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego garażu nr 51 w budynku położonym przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.
Dla lokalu Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X

Łączna Cena wywoławcza udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego oraz udziału w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego garażu nie niższa niż 180.511,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset jedenaście złotych 00/100), z czego:
udział o wielkości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 21 położonego przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie za cenę nie niższą niż 167.442,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 00/100),
a udział o wielkości 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego w postaci garażu nr 51 położonego przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie za cenę nie niższą niż 13.069,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

NABYWCA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIEL UZYSKA PRAWO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (ZAMIESZKIWANIA W NIEJ, WYNAJMOWANIA JEJ ITD.), Z PRAWEM DALSZEGO ZBYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 05 października 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Image things

Ostróda, warmińsko-mazurskie

72 633 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,50 m2 | 2 piętro

 • cena: 72 633 zł
 • 1 596 za m2