Kalisz, wielkopolskie

33 750 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 33 750 zł
 • Miasto: Kalisz
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 33 750 zł
 • Ulica: Jaśminowa 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 3 375 zł
 • Numer oferty: 302060X707424523
 • Termin wpłaty wadium: 28-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości działając w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział V Gospodarczy wobec x (sygn. akt KZ1A/GUp/9/2022) zaprasza do składania ofert na nabycie w drodze pisemnego konkursu ofertowego składnika majątku masy upadłości, który stanowi część 3/32 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Kaliszu przy ulicy Jaśminowej 1 oznaczonej numerem ewidencyjnym 169 o powierzchni 0,0515 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza wskazanego powyżej składnika majątku wynosi 33.750,00 zł

Pisemne oferty w języku polskim należy składać na adres siedziby syndyka – Biuro Syndyka i Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Kurc, ul. Kazimierzowska 6/11, 62-800 Kalisz w terminie do dnia 28.09.2023 roku do godz. 10:00, przy czym ofertę należy złożyć w zamkniętej, zabezpieczonej przed niepowołanym otwarciem i oznaczonej kopercie z napisem „oferta – sygn. akt KZ1A/GUp-s/9/2022 – nie otwierać”.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest też wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy – ING Bank Śląski S. A. nr 47-1050-1201-1000-0097-0891-6987 z dopiskiem „wadium – sygn. akt KZ1A/GUp-s/9/2022”.
Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu, adres e-mail), określenie przedmiotu sprzedaży wraz z oferowaną ceną nabycia wyrażoną liczbowo oraz słownie, a także określenie sposobu i terminu jej zapłaty lub inne propozycje zakupowe. Do składanej oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i braku zastrzeżeń co do jego stanu, oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem, oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń regulaminu sprzedaży, oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji na adres e-mail oferenta, oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wszelkie zezwolenia i zgody jeżeli ze względu na osobę nabywcy są wymagane prawem według stanu na dzień składania oferty.

Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert odbędzie się w dniu 28.09.2023 roku o godz. 10:15

Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną składnika majątku można zapoznać się w siedzibie syndyka w dni robocze w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Dodatkowe informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod wskazanym numerem telefonu.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia, zamknięcia lub odwołania sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Image things

Kalisz, wielkopolskie

35 651 zł | Działka | 4.403 ha.

 • cena: 35 651 zł
Image things

Kalisz, wielkopolskie

261 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,20 m2 | 5 piętro

 • cena: 261 000 zł
 • 5 415 za m2