Olszanica, dolnośląskie

66 750 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Joanna Chudzik Kancelaria Komornicza nr I w Złotoryi na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1394/17 w dniu 24-10-2023 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą przy Kolejowa 3, 59-500 Złotoryja, sala 103, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielem jest ssk położonej przy ,Olszanica, 59-516 Zagrodno, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500 Złotoryja) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości położonej w Olszanicy nr 37, gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie. Nieruchomość składa się z działki nr 1150 o obszarze 1,3992 ha , zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz czterema budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ze strychem.Dla nieruchomości położonej w Olszanicy w granicach działki gruntu nr 1150 brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr III.12.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno działka nr 1150 w części położona jest na terenach:RM - tereny wielofunkcyjne o przewadze zabudowy zagrodowej (ok. 42%) R – tereny otwarte – rola, łąki, pastwiska, zadrzewienie śródpolne (ok. 58%). Dział III księgi wieczystej o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X zawiera nastepujący wpis:ograniczone prawo rzeczowe: dożywotnio i nieodpłatnie służebność osobista mieszkania zgodnie z par.5 umowy. Zgodnie z art. 1000 § 3 kpc, w niniejszej sprawie pozostaje w mocy prawo ujawnione przez wpis w księdze wieczystej tj. służebność osobista, gdyż służy mu prawo pierwszeństwa przed hipotekami. W związku z powyższym, komornik informuje, iż w mocy pozostaje i po licytacji nadal będzie obciążać nieruchomość służebność osobista. Właścicielem nieruchomości jest Zbigniew Kaliciak. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość oszacowano na kwotę 115 000,00 zł a wartość ograniczonegoprawa rzeczowego służebności osobistej mieszkania oszacowano na kwotę 26 000,00 zł. W związku z powyższym, nieruchomość z uwzględnieniem ograniczonego prawa rzeczowego dożywotnika, które pozostaje w mocy i nadal obciąża nieruchomości, została oszacowana na łączną kwotę 89 000,00 zł. W związku z powyższym suma oszacowania wynosi 89 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 750,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 89 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 900,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Złotoryi ul. Kolejowa3, 59-500 Złotoryja.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska SA 67 1090 2095 0000 0001 0868 9366.

Image things

Godzieszów, dolnośląskie

120 000 zł | Działka | 0.1021 ha.

  • cena: 120 000 zł
Image things

Szczawno-Zdrój, dolnośląskie

1 100 000 zł | Działka | 0.6993 ha.

  • cena: 1 100 000 zł
Image things

Nowa Ruda, dolnośląskie

263 000 zł | Lokal Użytkowy | 155,30 m2

  • cena: 263 000 zł
  • 1 693 za m2