Jędrzejów, świętokrzyskie

264 727 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Paweł Jasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, sala 7, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest s położonej przy JĘDRZEJÓW, SARNÓWEK DUŻY GM. BODZECHÓW , 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI , dla której V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDU REJONOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM (adres: ul. KOŚCIUSZKI 1, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 3,0025 ha, składająca się z : - działek ewidencyjnych o nr 109, 200, 94/7 i 94/5, w części zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami pomocniczymi gospodarczymi, położonych w miejscowości Jędrzejów gmina Bodzechów, w sąsiedztwie gruntów rolnych i zabudowy mieszkaniowej zagrodowej; - działki ewidencyjnej o nr 800/5 niezabudowanej, położonej w miejscowości Sarnówek Duży gmina Bodzechów, w sąsiedztwie terenów leśnych oraz gruntów rolnych. Działki ewid. nr 94/7 o powierzchni 0,5586 ha i nr 94/5 o pow. 0,0039 ha zabudowane są : - budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej: 115,12 m2 - budynkiem gospodarczym (obora) o powierzchni użytkowej: 79,20 m2 - budynkiem gospodarczym (funkcja gospodarczo-garażowa) o powierzchni użytkowej: 72,00 m2. Działki ewid. nr 109 o pow. 2,0200 ha i nr 200 o pow. 0,1000 ha są niezabudowane i przeznaczone są na cele rolne. Działka ewid. nr 800/5 o pow. 0,3200 ha jest niezabudowana i przeznaczona jest na cele leśne. Dane zawarte w kartotece budynków nie są zgodne ze stanem faktycznym stwierdzonym podczas oględzin nieruchomości. Właściciel nieruchomości dokonał wyburzenia budynku o nr ew. 94/2;3 (stodoła), stwierdzono natomiast inne zabudowania o funkcji gospodarczo-garażowej połączone ze sobą nie ujęte w kartotece budynków SP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Informuję, iż w świetle obowiązujących przepisów choć przedmiotowa nieruchomość może nabyć także osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym, to stosownie do art. 4 ust. I pkt 3, 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. Dz. U. Nr 64, poz. 592 zmieniona ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r, „ o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw "jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Zawiadomienia dokonuje organ egzekucyjny art 4 ust.5 pkt.l b cytowanej ustawy. Wobec powyższego osoba, która wylicytuje przedmiotową nieruchomość ostatecznie ją nabędzie po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa o ew. nabyciu ww. nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 352 969,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 726,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 35 296,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 74160011981883713480000001.

Image things

Jędrzejów, świętokrzyskie

870 950 zł | Działka | 2.4747 ha.

  • cena: 870 950 zł