Głogów, dolnośląskie

117 750 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,70 m2 | 10 piętro

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 117 750 zł
 • Miasto: Głogów
 • Powierzchnia: 30,70 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 3 836 zł
 • Ulica: Gustawa Morcinka 10
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 10
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 700 zł
 • Numer oferty: 301878X706998279
 • Termin wpłaty wadium: 06-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Głogowie

Radosław Kowalczewski

Kancelaria Komornicza, ul. Rynek 57/1,  Głogów,   67-200 Głogów

tel. 76 853 28 04, 76 766 53 73 / fax. 76 853 28 04

Sygnatura: KM 54/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 54/22 w dniu: 11.10.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- lokalu mieszkalnego położonego przy  Morcinka 10/105, 67-200 Głogów, dla którego SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  Stanisława Kutrzeby 2, GŁOGÓW, 67-200 GŁOGÓW)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 157 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 750,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 15 700,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  18.10.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Radosław Kowalczewski


Historyczne ceny

Image things

Głogów, dolnośląskie

117 000 zł | Mieszkanie | 30,00 m2 | 8 piętro

 • cena: 117 000 zł
 • 3 900 za m2
Image things

Głogów, dolnośląskie

84 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 54,30 m2 | 5 piętro

 • cena: 84 000 zł
 • 1 547 za m2
Image things

Głogów, dolnośląskie

207 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 58,20 m2 | 4 piętro

 • cena: 207 750 zł
 • 3 570 za m2