Mierzyn, zachodniopomorskie

94 650 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

*8023081700547*
Szczecin, dnia 2023-08-17 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski Zastępca Komornik Artur Masojć
Szczecin 71-245, ul.  Szafera 188C
tel. kom: 797 437 223 w godz. 9-15 
fax: 91 433 07 41
e-mail : [email protected] ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A.  55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt  KM 214/18
Sporządził DO; znak wierzyciela: 102906


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski Zastępca Komornik Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


27 listopada 2023 roku o godzinie 9:30


w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A


której przedmiotem jest zabudowana nieruchomość gruntowa nr działki 364/28 o powierzchni 0,0201 ha, położona w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.


Prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikowi: s


Suma oszacowania wynosi: 126.200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych i 00/100).
 
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94.650,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 12.620,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:


Santander Bank Polska S.A.  55 1090 1900 0000 0001 1007 4998


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.


Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 20 listopada 2023 roku od godziny 10:00 do godziny 10:15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.


Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika. 


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.


Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 797 437 223 (w godzinach 9:00 -15:00).


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
ZASTĘPCA KOMORNIKA SĄDOWEGO
Tomasza Stefanowskiego
Komornik Sądowy Artur Masojć

Image things

Mierzyn, zachodniopomorskie

2 994 435 zł | Działka | 0.9351 ha.

  • cena: 2 994 435 zł
Image things

Mierzyn, łódzkie

72 951 zł | Działka | 2.9456 ha.

  • cena: 72 951 zł
Image things

Mierzyn, zachodniopomorskie

153 410 zł | Działka | 0.2342 ha.

  • cena: 153 410 zł