Kraśnik, lubelskie

111 798 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 111 798 zł
 • Miasto: Kraśnik
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 111 798 zł
 • Ulica: Zakrzowiecka 25
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 16 770 zł
 • Numer oferty: 301147X705286277
 • Termin wpłaty wadium: 17-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Monika Matraszek-Gąska w sprawie Km 380/19 w trybie art. 953 w zw. z art. 986(4) §4 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie druga licytacja:
nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 34 o pow. 0,1905 ha położonej: 23-200 Kraśnik, Zakrzowiecka 25, obręb 8 Stacja Kolejowa, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
/działka nr 34 o pow. 0,1905 ha, nieruchomość położona jest na terenie odsiedla domów jednorodzinnych, działka ma kształt regularny, protokątny, szerokość ok. 12 m., dojazd drogą asfaltową - ul. Zakrzowiecką, zgodnie z danymi z ewidecji gruntów nieruchomość stanowią użytki B-RIVa, RIVb, B-RIVa, na nieruchomości znajduje się: budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący parterowy, murowany ze strychem nie użytkowanym, częściowo podpiwniczony, budynek gospodarczy murowany, parterowy z dobudówką drewnianą;
służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w calym domu mieszkalnym wygasła wobec śmierci służebnika/;


przetarg odbędzie się w drodze elektronicznej na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/;
przetarg rozpoczynie się w dniu 19-10-2023r. o godz. 10:00;
przetarg zakończy się w dniu 26-10-2023r. o godz. 10:00;

suma oszacowania wynosi 167 697,00 zł;
cena wywołania wynosi 111 798,00 zł (2/3 sumy oszacowania);
rękojmia wynosi 16 769,70 zł (1/10 sumy oszacowania).

Rękojmia w kwocie: 16 769,70 zł winna znajdować się na rachunku komornika:
26 1240 2395 1111 0000 3333 3489 najpóźniej w dniu 17-10-2023r.
tytuł przelewu: "RĘKOJMIA Km 380/19, XXXX/XXXXXXXX/X" oraz imię i nazwisko licytanta.

Rękojmia winna znajdować się na rachunku komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu; za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Image things

Kraśnik, lubelskie

22 140 zł | Działka | 0.0262 ha.

 • cena: 22 140 zł