Stalowa Wola, podkarpackie

Obiekt | 366 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Marcin Rusiniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-05-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą przy Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola, pokój 10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącego/ej do dłużnika:., Przyszowska 2, 37-450 Stalowa Wola, położonego przy Przyszowska 2, 37-450 Stalowa Wola, dla którego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S 00053861/9. Suma oszacowania wynosi 550 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 366 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Centrala 95 2030 0045 1110 0000 0157 7070 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy


Marcin Rusiniak

Image things

Przemyśl, podkarpackie

1 300 000 zł | 740,81 m2

  • cena: 1 300 000 zł
  • 1 755 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

2 500 000 zł | 1 014,58 m2

  • cena: 2 500 000 zł
  • 2 464 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

57 150 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 60,94 m2

  • cena: 57 150 zł
  • 938 za m2