Czerniczyn, lubelskie

75 333 zł | Dom | 96,45 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Przemysław Kłodziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2023 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: oznaczonej jako Nieruchomość gruntowa położonej w miejscowości Czerniczyn, gmina Hrubieszów, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 362/6 i powierzchni 0,4564 hektara zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 96,45 m2 oraz zabudową gospodarczą., dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 113 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 75 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 11 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 08 2030 0045 1110 0000 0187 7590.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Krępiec, lubelskie

18 000 zł | Działka | 0.0302 ha.

  • cena: 18 000 zł
Image things

Bartłomiejowice, lubelskie

6 450 zł | Działka | 0.1 ha.

  • cena: 6 450 zł
Image things

Parczew, lubelskie

71 663 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,99 m2 | Parter

  • cena: 71 663 zł
  • 1 236 za m2