Kurki, warmińsko-mazurskie

225 600 zł | Dom | 123,30 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wojciech Niepsuj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 44, 10-001 Olsztyn, sala 301, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Kurki 14a,Kurki, 11-015 Olsztynek, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 w działce nr 3933/5 o powierzchni 3527m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym (powierzchnia użytkowa 123,3m2), budynkiem mieszkalno-gospodarczym (powierzchnia użytkowa 113,7m2) oraz dwoma budynkami gospodarczymi (powierzchnia użytkowa 158m2 i 90m2)

Suma oszacowania wynosi 300 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 30 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PEKAO O. w Olsztynie 26 1240 5598 1111 0000 5022 8728. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Image things

Probark, warmińsko-mazurskie

425 025 zł | Działka | 24.4585 ha.

  • cena: 425 025 zł
Image things

Kętrzyn, warmińsko-mazurskie

305 000 zł | Działka | 0.3624 ha.

  • cena: 305 000 zł
Image things

Pasym, warmińsko-mazurskie

65 500 zł | Działka | 0.1091 ha.

  • cena: 65 500 zł