Opole, opolskie

210 613 zł | Mieszkanie | 61,00 m2

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 210 613 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 61,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 3 453 zł
 • Ulica: Jana Bytnara Rudego 16b
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 31 592 zł
 • Numer oferty: 300529X703838921
 • Termin wpłaty wadium: 05-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 6-10-2023r. o godz. 11:30


w Sądzie Rejonowym w Opolu 45-368 OPOLE, ul. Ozimska 60 a w sali 222 odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,00m2 wraz z piwnicą o pow. 5,89 m2


należącego do dłużnika:
położonego: 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 16b/3,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu (Adres spółdzielni: ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole).
Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.


Suma oszacowania wynosi 315 919,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 210 612,67 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 591,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie Kancelarii lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 84 16001462 1836 2670 2000 0001. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (5-10-2023r.).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka (ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

Historyczne ceny

Image things

Opole, opolskie

583 200 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 122,42 m2 | 2 piętro

 • cena: 583 200 zł
 • 4 764 za m2
Image things

Opole, opolskie

765 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 121,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 765 000 zł
 • 6 307 za m2
Image things

Opole, opolskie

540 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 95,38 m2 | Parter

 • cena: 540 000 zł
 • 5 662 za m2