Niedrzwica Duża, lubelskie

50 939 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Monika Matraszek-Gąska (tel.81 825-31-68) w sprawie Kmp 44/09 na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2023 r. o godz. 09:00, w sali nr IV w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku mającego siedzibę w Kraśniku przy ulicy Lubelskiej 81 odbędzie się druga licytacja będącego własnością niewydzielonego udziału wynoszącego 1/4 część w nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 334/1, 184, 193, 285, 81 o łącznej pow. 4,7100 ha położonej: 24-220 Niedrzwica Duża, Kolonia Sobieszczany, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.


Opis nieruchomości:
- zabudowana działka nr 334/1 zlokalizowana jest w sąsiedztwie drogi krajowej Lublin-Rzeszów, działka od strony południowej ograniczona jest pasem drogowym drogi wewnętrznej o nawierzchni ulepszonej, pozostałe działki wchodzące w skład nieruchomości nr 81, 184, 193, 285 zlokalizowane są na terenie kompleksu leśnego w odległości 0,7 km - 1,4 km na zachód od nieruchomości zabudowanej;
- zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża:
* działki nr 184 o pow. 0,4500 ha, 193 o pow. 0,2700 ha, 285 o pow. 0,1700 ha przeznaczone są pod - teren lasów i zadrzewień (ZL);
* działka nr 334/1 o pow. 3,7800 ha przeznaczona jest pod: teren rolny z dopuszczeniem zabudowy (RPm), teren rolny bez prawa do zabudowy (RP), teren użytków zielonych (ZZ), poszerzenie drogi wewnętrznej (KDX);
* działka nr 81 o pow. 0,0400 ha przeznaczona jest pod - teren lasów i zadrzewień (ZL);
- działka nr 334/1 zlokalizowana jest w sąsiedztwie drogi o nawierzchni asfaltowej, z dojazdem drogą o nawierzchni ulepszonej na odcinku około 100 m, przy obecnym stanie zagospodarowania dojazd do części siedliskowej odbywa się drogą urządzoną wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości na działce nr 333 - brak umocowań prawnych;
- do nieruchomości wykonane są przyłącza: napowietrzne przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe, na działce wykonana jest studnia kopana;
- na działce zlokalizowany jest: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz stodoła;
- grunty wchodzące w skład nieruchomości stanowią użytki rolne klas Br-RIVa, RIIIb-RIVb, S-RIVb;
- ograniczone prawo rzeczowe ujawnione w dziale III księgi wieczystej wygasło.


Suma oszacowania wynosi 76 408,00 zł, zaś
cena wywołania wynosi 50 938,67 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania,
rękojmia wynosi 7 640,80 zł i jest równa 1/10 sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu (licytant) obowiązany jest złożyć rękojmię (gotówką lub przelewem). Rękojmia winna znajdować się w kasie komornika lub na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię przelewem należy uiścić na konto komornika:
Bank PEKAO SA I O/Kraśnik 26 1240 2395 1111 0000 3333 3489. W tytule przelewu należy wpisać: "RĘKOJMIA Kmp 44/09 oraz imię, nazwisko licytanta".

Image things

Uhnin, lubelskie

46 575 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 57,50 m2 | 1 piętro

  • cena: 46 575 zł
  • 810 za m2
Image things

Józefów, lubelskie

45 443 zł | Działka | 0.83 ha.

  • cena: 45 443 zł
Image things

Dokudów, lubelskie

194 325 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 194 325 zł