Szczytno, warmińsko-mazurskie

124 107 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 69,51 m2 | 1 piętro

- 67 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Szczytnie

Maciej Kowalewski

Kancelaria Komornicza, ul. Andersa 4,  Szczytno,   12-100 Szczytno

tel. 89 624 81 60 / fax. 89 624 82 59

Sygnatura: Km 955/20OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Maciej Kowalewski Kancelaria Komornicza nr II w Szczytnie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 955/20 w dniu 17-10-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno, sala V, odbędzie się druga licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest x   położonego przy  1 Maja 24/2, 12-100 Szczytno, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Sienkiewicza 8, Szczytno, 12-100 Szczytno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony pod adresem: 12-100 Szczytno, 1 Maja 24/2 , dla którego Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X o powierzchni użytkowej 69,51 m2.

Suma oszacowania wynosi 186 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 124 106,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 18 616,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. ul. Sienkiewicza8, 12-100  Szczytno. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 90 2030 0045 1110 0000 0213 6850.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Maciej Kowalewski


Historyczne ceny

Image things

Szczytno, warmińsko-mazurskie

47 000 zł | Mieszkanie | 33,87 m2

  • cena: 47 000 zł
  • 1 388 za m2