Wobały, warmińsko-mazurskie

79 334 zł | Dom | 76,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

Sygnatura: Km 1790/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-10-2023 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: /strong>, położonej przy Wobały 1/1, 19-504 Dubeninki, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położona w miejscowości Wobały 1/1, gmina Dubeninki, na działce o numerze geodezyjnym 130/19 o powierzchni 0,0603ha, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską s, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.


Inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości:

Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość nie jest ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki, Uchwała IX/51/11 z dnia 10.11.2011r., przedmiotowy obszar znajduje się na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz w strefie II polityki przestrzennej gminy - Strefa II obejmująca tereny otuliny parku krajobrazowego Puszczy Rominckiej o wysokich walorach, połoźone w obszarze chronionego krajobrazu Puszczy Rominckiej.

- nieruchomość położona we wsi Wobały, woj. warmińsko-mazurskie, we wschodniej części gminy Dubeninki
- nieruchomość położona jest na terenie osiedla mieszkaniowego zlikwidowanego ppgr i znajduje się ok. 30 km od siedziby powiatu znajdującego się w Gołdapi i ok. 3 km w linii prostej od granicy Polski i Rosji
- położona jest w odległości ok. 6 km do najbliższej większej wsi Żytkiejmy, gdzie znajduje się podstawowa sieć usług
- w sąsiedztwie zabudowa wsi oraz tereny użytkowane rolniczo

Działka 130/19
- powierzchnia: 0,0603ha
- znajduje się po południowej stronie drogi prowadzącej przez wieś, wśród zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
- dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 130/28, która urządzona jest jako droga dojazdowa do zabudowań
- kształt działki nieregularny od południa ograniczony linią łamaną
- teren płaski
- uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, kanalizacja, telefon
- działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej
- działka nieogrodzona
- nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków
- według danych z ewidencji gruntów i budynków działka użytkowana jest jako Br-RIVa - grunty rolne zabudowane

Budynek mieszkalny
- rok budowy to 1987
- powierzchnia zabudowy: 76m2
- budynek murowany, parterowy z użytkowym poddaszem
- elewacje otynkowane, niewykończone
- dach dwupołaciowy pokryty eternitem
- stolarka okienna PVC
- do budynku doprowadzona jest energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, telefon
- budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków

Suma oszacowania wynosi 119 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 79 334,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 11 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
03.10.2023 10:00 - 10:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Jankowski


Image things

Olsztynek, warmińsko-mazurskie

89 419 zł | Mieszkanie | 70,25 m2

  • cena: 89 419 zł
  • 1 273 za m2
Image things

Kal, warmińsko-mazurskie

140 000 zł | Działka | 0.185 ha.

  • cena: 140 000 zł
Image things

Purda, warmińsko-mazurskie

5 700 zł | Działka | 0.0027 ha.

  • cena: 5 700 zł