Kamień, lubelskie

202 200 zł | Dom | 120,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 202 200 zł
 • Miasto: Kamień
 • Powierzchnia: 120,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 1 685 zł
 • Ulica: Diamentowa 35
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 30 330 zł
 • Numer oferty: 299799X702129261
 • Termin wpłaty wadium: 07-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Chełmie

Arkadiusz Bolek

Kancelaria Komornicza, Lwowska 51,  Chełm,   22-100 Chełm

tel. 82-569-90-23, 533-345-765 / fax. 82-569-90-23

Sygnatura: Km 490/18, Km 700/19OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Arkadiusz Bolek na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 490/18, Km 700/19 w dniu 08-11-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm, sala nr VI, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest x  położonej przy  Diamentowa 35, 22-113 Kamień, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, Chełm, 22-100 M. Chełm)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w msc. Kamień gm. Kamień (pow. chełmski) o łącznej pow. 1,0823 ha, składająca się z działek o nr 368 i 369, posiadająca założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie o KW nr XXXX/XXXXXXXX/X
Nieruchomość składa się z :
- działki nr ewid 368 o pow. gruntu 0,9180 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 120 m2 i pow. zabudowy 128 m2 oraz budynkiem gospodarczym (komórką) i blaszanym garażem.
- działki nr ewid. 369 o pow. gruntu 0,1643 ha stanowiącej grunt niezabudowany
Obie działki położone są w obrębie miejscowości Kamień, przy ul. Diamentowej 35, gmina Kamień.
Przedmiotowa nieruchomość, tj. działki o nr ewid. 368 i 369 położone są na gruntach miejscowości gminnej Kamień w rejonie zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i gruntów rolnych. Zlokalizowane są w odległości ok. 500 m od Urzędu Gminy. Natomiast od miasta powiatowego Chełma ok 12 km. Nieruchomość posiada dogodny dostęp do punktów handlowych, usługowych, placówki oświatowej, administracji.
Działki o nr ewid. 368 i 369 sąsiadują ze sobą. Najbliższe otoczenie działki nr 368 po stronie wschodniej i zachodniej stanowią grunty orne, od strony północnej – droga gminna nieutwardzona oznaczona symbolem 18L (gruntowa), za nią również grunty orne, natomiast od strony południowej sąsiaduje z działką nr 369 stanowiącą grunt niezabudowany, urządzony zielenią (drzewa ozdobne, liściaste, owocowe), dalej grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zabudową towarzyszącą.
Działka o nr ewid. 369 otoczona jest od strony wschodniej gruntem niezabudowanym, po stronie zachodniej częściowo sąsiaduje z gruntem niezabudowanym i zabudowanym budynkiem jednorodzinnym, od strony północnej – z działką zabudowaną nr 368, natomiast od strony południowej z drogą publiczną powiatową oznaczoną symbolem 05Z i gruntami zabudowanymi.
Dostęp do działki o nr ewid. 369 bezpośredni z drogi publicznej powiatowej, asfaltowej. Natomiast dojazd do działki o nr ewid. 368 odbywa się przez działkę nr 369 stanowiącą grunt niezabudowany urządzony ogrodem.

Suma oszacowania wynosi 303 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 202 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 30 330,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Chełmie ul. Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego16, 22-100  M. Chełm. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 83 1600 1462 1817 8381 2000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Arkadiusz Bolek


Image things

Kamień, małopolskie

69 300 zł | Działka | 1.25 ha.

 • cena: 69 300 zł
Image things

Kamień, małopolskie

41 100 zł | Działka | 0.74 ha.

 • cena: 41 100 zł
Image things

Kamień, dolnośląskie

139 300 zł | Działka | 0.37 ha.

 • cena: 139 300 zł