Lack, lubelskie

895 853 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 895 853 zł
 • Miasto: Lack
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 895 853 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 134 378 zł
 • Numer oferty: 299788X702103499
 • Termin wpłaty wadium: 16-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  we Włodawie

Magdalena Gorgol

Kancelaria Komornicza, ul. Przechodnia 22 22,  Włodawa,   22-200 Włodawa

tel. 825721029 / fax. 825721029

Sygnatura: Km 936/20OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Magdalena Gorgol na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 936/20 w dniu 17-10-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włodawie z siedzibą przy Sejmowa 7, 22-200 Włodawa , odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest Andrzej Wołczko  położonej przy  ,Lack ,  22-220 Hanna , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie   (adres: ul.  Rynek , Włodawa, 22-200 Włodawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składająca się z:
działki gruntu nr 801 o pow. 22,6060 ha od strony drogi na powierzchni 0,9032 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi z infrastrukturą techniczną a na powierzchni 21,7028 ha użytkowana rolniczo (grunty orne RIVa o pow. 1,1854 ha, RIVb o pow. 5,4154 ha, grunty orne RV pow. 1,6669 ha, rowy W-PsV pow. 0,0463 ha, pastwiska trwałe PsV pow. 8,7907 ha, grunty rolne zabudowane Br-PsV pow. 0,9032 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-PsV pow. 0,3387 ha, grunty pod stawami Wsr-PsV pow. 0,2351 ha, lasy i grunty leśne LsV pow. 3,0430 ha, nieużytki N pow. 0,9813 ha).
Działka gruntu nr 869 o pow. 0,6211 ha wykorzystywana rolniczo, łąka koszona. Działa gruntu nr 941 o pow. 1,6719 ha wykorzystywana rolniczo.
Obszar całej nieruchomości 24,8990 ha. Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym-dożywotniej służebności osobistej o wartości 94809,00 zł.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym we Włodawie w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego we wtorki, środy i piątki w godz. 8:00 - 11:30 (po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel: (82)5721343, (82)5917424 lub (82)5917425) protokół opisu i oszacowania.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2020, poz.1655) - zw. dalej w skrócie ukur, jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku m.in. orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Ustawodawca w art. 4 ust. 4 ukur określił przypadki, w których Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nie przysługuje prawo nabycia nieruchomości rolnej. Jeżeli w danej sprawie nie wystąpią wyjątki określone w art. 4 ust. 4 ukur sąd po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości rolnej zbywanej w trybie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 4 ust. 5 ukur zawiadamia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o nabyciu przez licytanta nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia - może skorzystać z przysługującego mu prawa nabycia tej nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 1 343 780,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 895 853,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 134 378,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego we Włodawie ul. Sejmowa 7, 22-200  Włodawa. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank Pekao SA I O. we Włodawie 51 1240 2249 1111 0010 6262 0537.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Magdalena Gorgol


Image things

Surhów, lubelskie

18 495 zł | Działka | 0.92 ha.

 • cena: 18 495 zł
Image things

Wirkowice Pierwsze, lubelskie

2 457 zł | Działka | 0.66 ha.

 • cena: 2 457 zł
Image things

Wierzchowiska Pierwsze, lubelskie

10 000 zł | Działka | 0.29 ha.

 • cena: 10 000 zł