Hołużne, lubelskie

68 190 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy gm. Grabowiec ,Hołużne, 22-425 Grabowiec, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
1. nieruchomość - w skład, której wchodzi działka gruntu nr 78/3 o łącznej powierzchni 0,3808 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym, drewnianym na podmurówce o powierzchni zabudowy 68 m2 z dobudowanym gankiem, budynkiem obory murowanej o powierzchni zabudowy 89 m2, budynkiem stanowiącym kurnik murowany o powierzchni zabudowy 18 m2 - położona w msc. Hołużne, gm. Grabowiec posiadająca założoną księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 90.920,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 68.190,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 9.092,00-zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce.

Suma oszacowania wynosi 90 920,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 190,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 9 092,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 54 1600 1462 1886 1890 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Uniszowice, lubelskie

439 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 439 zł
Image things

Kolonia Krzywowierzba, lubelskie

2 123 zł | Działka | 0.41 ha.

  • cena: 2 123 zł
Image things

Bytyń, lubelskie

25 682 zł | Działka | 0.0604 ha.

  • cena: 25 682 zł