Rzeszów, podkarpackie

357 600 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 81,28 m2 | Parter

- 57 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 357 600 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 81,28 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 4 400 zł
 • Ulica: Krakusa 1
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 53 640 zł
 • Numer oferty: 299522X701480527
 • Termin wpłaty wadium: 06-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 40A,  Rzeszów,   35-045 Rzeszów

tel. 177157772 / fax. 

Sygnatura: Km 940/22
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 09.11.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  Krakusa 1/9, 35-302 RZESZÓW, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Kustronia Józefa 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 9 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 przy ulica Krakusa w Rzeszowie, obręb 208 Nowe Miasto. Dla nieruchomości prowadzona jest KW o nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość należy do dłużników:xa. Lokal składa się z pomieszczeń położonych na pierwszej kondygnacji (tj. na parterze): czterech pokoi, kuchni z jadalnią, łazienki, wc, przedpokoju. Jest to lokal z balkonem. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 81,28 m2. Ponadto uprawnionym przysługuje prawo korzystania z piwnicy i przyległego ogródka. Spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu przysługuje w całości na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiejx. Budynek podpiwniczony, dach dwuspadowy z lukarnami i pokryciem z blachy trapezowej. Ściany zewnętrzne ocieplone, z wykonanym tynkiem elewacyjnym. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, na klatkach schodowych lamperie malowane farbą olejną, schody i posadzka na korytarzach lastrico. Stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne do klatki schodowej aluminiowe szklone. Wejście do budynku z wiatrołapem, budynek bez windy. Instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, ciepłownicza. Przed budynkiem wykonano oświetlenie zewnętrzne. Stan techniczno-użytkowy wszystkich elementów scalonych budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal, jest dobry. Lokal mieszkalny nr 9 położony jest w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym nr 1 przy ulicy Krakusa w Rzeszowie. Lokal składa się z pomieszczeń położonych na pierwszej kondygnacji budynku – tj. parterze. Powierzchnia użytkowa wynosi 81,28m2. Przedmiotowy lokal składa się z czterech pokoi, kuchni z jadalnią, łazienki, wc, przedpokoju. Jest to lokal z balkonem. Przy lokalu od strony wschodniej wydzielony został ogródek umownie wydzielony i zagospodarowany, oddzielony od reszty terenu ogrodzeniem, do wyłącznego użytkowania uprawnionych do lokalu nr 9 na zasadzie umowy ustnej. Ponadto uprawnionym przysługuje prawo korzystania z piwnicy. Okna w mieszkaniu usytuowane są po stronie zachodniej i wschodniej. Lokal znajduje się w średnim stanie technicznym. Ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, w kuchni wykonano częściowo okładzinę ścienną z terakoty, w części jadalnianej na ścianach boazeria (w formie paneli/kasetonów), w łazience i wc płytki ceramiczne, w przedpokoju tapeta. Podłogi z drewnianych desek na legarach, w łazience, wc i częściowo w kuchni posadzki wykończone płytkami gresowymi. Na balkonie posadzka betonowa z okładziną z płytek gresowych. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, wewnętrzna płycinowa częściowo szklona. Lokal wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej z grzejnikami żeliwnymi, żeberkowymi. W trakcie oględzin, w stosunku do lokalu mieszkalnego stwierdzono m.in. zły stan drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, na ścianach widoczne ubytki i pęknięcia tynków, drewniane podłogi mocno zniszczone – pościerane, bez impregnacji, w przedpokoju niezabezpieczone okablowanie przy suficie. Standard wykończenia wycenianego lokalu określono jako średni.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  16.11.2023 o godzinie: 13:00 .

Suma oszacowania wynosi 536 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 357 600,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 53 640,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 58 1600 1462 1800 9740 4000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Pouczenie:

Obowiązkowym elementem umożliwiającym  uczestnictwo w e-licytacji jest rejestracja na portalu e-licytacje.komornik.pl oraz dołaczenie do licytacji! Wymaganą rękojmię należy złożyć na konto komornika najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu. Podanie w/w danych następuje przy przystąpieniu, zatem przystąpienie do licytacji  musi nastąpić w tym samym terminie co złożenie rękojmi - najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Wniosek założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.
Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej https://e-licytacje.komornik.pl/. Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia. Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, wymaga uwierzytelnienia. 


Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 zwolnienie od złożenia rękojmi lub obniżenie jej wysokości nie stosuje się. 


 Rękojmię należy uiścić na konto komornika:


BNP Paribas Bank Polska S.A. 58 1600 1462 1800 9740 4000 0001


Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem.
W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. 
Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. Oświadczenie składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione, o ile posiadają w tym systemie konto  (art. 9868  k.p.c.).
Art. 973. Informacje po wywołaniu licytacji nieruchomości 
Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. Komornik podaje, że nie stwierdzono praw obciążających nieruchomość, które będą utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia; nie stwierdzono zmian w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości.
Art. 967. Wezwanie licytanta do uiszczenia ceny nabycia nieruchomości
Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Art. 969. Niewykonanie warunków licytacyjnych przez nabywcę nieruchomości
§ 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nie składającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Art. 971. Wady nieruchomości nabytej na licytacji komorniczej
Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 976. Wyłączenia podmiotowe od udziału w przetargu na nieruchomość
§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 978. Przebieg przetargu na nieruchomość
§ 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Art. 981. Umorzenie egzekucji komorniczej
Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
Art. 986(7). Przebieg licytacji elektronicznej
§ 1. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości.
§ 2. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni.
§ 3. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 zamknięcie przetargu na nieruchomość nie stosuje się.
§ 31. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
§ 4. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 umorzenie egzekucji komorniczej komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 9863 czynności komornika po otrzymaniu wniosku o sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.
§ 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
§ 6. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.
Art. 986(8). Skarga na odmowę dopuszczenia do przetargu w drodze licytacji elektronicznej
§ 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.
Art. 986(10). Postanowienie co do przybicia
§ 1. Sąd albo referendarz sądowy wydaje postanowienie co do przybicia na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia otrzymania protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia. Przepis art. 988 termin ogłoszenia postanowienia o przybiciu § 2 stosuje się.
§ 2. Wysłuchania licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, oraz uczestników przetargu dokonuje się jedynie wtedy, gdy jest to konieczne dla wydania postanowienia co do przybicia.
W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia  (art. 998 k.p.c.).
Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu  (art. 999 k.p.c.).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w tut. sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany (art. 305 § 1 i § 2 Kodeksu Karnego).
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.  Skargę wnosi się do komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.  Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skarga przysługuje również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika i wnosi się ją w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Należy zawiadomić Komornika Sądowego - w terminie 7 dni o każdej zmianie swego miejsca pobytu trwającej dłużej niż 1 miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia  (art.136 § 1 kpc, art 136 § 2 kpc).


Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin


Historyczne ceny

Image things

Rzeszów, podkarpackie

35 000 zł | Działka | 0.0092 ha.

 • cena: 35 000 zł
Image things

Rzeszów, podkarpackie

224 985 zł | Mieszkanie | 70,00 m2

 • cena: 224 985 zł
 • 3 214 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

392 667 zł | Lokal Użytkowy | 1,00 m2

 • cena: 392 667 zł
 • 392 667 za m2