Lublin, lubelskie

133 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 19,28 m2

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 133 500 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 19,28 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 6 924 zł
 • Ulica: Furmańska 2
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 17 800 zł
 • Numer oferty: 299518X701471159
 • Termin wpłaty wadium: 11-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Lublin-Zachód w Lublinie

Tomasz Wielgus

Kancelaria Komornicza, Wieniawska 6/50a,  Lublin,   20-071 Lublin

tel. 81 534-54-80 / fax. 81 354-40-40

Sygnatura: KM 580/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Kancelaria Komornicza nr XVIII na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 580/22 w dniu 12-10-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, sala XVI, odbędzie się pierwsza licytacja:


 lokalu mieszkalnego o nr 19, położony w Lublinie przy ul. Furmańskiej 2, o powierzchni 19,28 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi KW o nr XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia w wysokości 1928/66184, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokalu,
stanowiącej własność:
xNieruchomość oszacowana jest na kwotę 178 000,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 133 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę  17 800,00 zł w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 20 1240 5497 1111 0000 5004 9440 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Składając rękojmię licytant winien wskazać sygnaturę niniejszego postępowania (Km 580/22), dopisek RĘKOJMIA, swój adres oraz nr PESEL. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Tomasz Wielgus


Historyczne ceny

Image things

Lublin, Głusk

7 000 zł | Działka | 0.0146 ha.

 • cena: 7 000 zł
Image things

Lublin, lubelskie

763 000 zł | Działka | 0.1729 ha.

 • cena: 763 000 zł
Image things

Lublin, lubelskie

159 225 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,51 m2 | Parter

 • cena: 159 225 zł
 • 5 788 za m2