Kłodnica Górna, lubelskie

279 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Kraśniku

Rafał Wołoszyn

Kancelaria Komornicza, Lubelska 51,  Kraśnik,   23-200 Kraśnik

tel. 81 8252627 / fax. 81 8252627

Sygnatura: Km 757/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 757/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - nieruchomości położonej przy   77,Kłodnica Górna,  24-224 Borzechów, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Fabryczna 6, Kraśnik, 23-204 Kraśnik)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miejscowości Kłodnica Górna, gmina Borzechów. Działka o nr ewid. 85 stanowi teren zagrodowe oraz tereny rolne. Bezpośrednio sąsiaduje z terenami kompleksu rolnego. Działka o nr ewid. 146 stanowi teren leśny. Bezpośrednio sąsiaduje z terenami kompleksu leśnego. W bliskim i dalszym sąsiedztwie brak jest obiektów uciążliwych takich jak magazyny, składy czy obiekty przemysłowe. Odległości od najbliższego większego ośrodka miejskiego - miasta Kraśnika wynosi 20km, natomiast od miasta wojewódzkiego Lublina 36km. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem stodoły i budowlami na działce o nr ewid. 85 oraz gruntem leśnym na działce o nr ewid. 146.


Suma oszacowania wynosi 372 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279 000,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 37 200,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 1020 3147 0000 8902 0074 7006 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 


Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 26.10.2023 o godzinie: 10.00  a zakończy się w dniu 02.11.2023 o godzinie: 12.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.


Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Rafał Wołoszyn


Image things

Osuchy, lubelskie

9 000 zł | Działka | 0.2838 ha.

  • cena: 9 000 zł
Image things

Kolonia Krzywowierzba, lubelskie

2 123 zł | Działka | 0.41 ha.

  • cena: 2 123 zł
Image things

Pasmugi, lubelskie

12 503 zł | Działka | 0.5 ha.

  • cena: 12 503 zł