Ogrodniki, Podlaskie

Dom | 380 067 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku


Danuta Konieczka


Kancelaria Komornicza, Gen. Wł. Andersa 5, Białystok, 15-124 Białystok


tel. 85 742 51 00 / fax. 85 742 51 00


Sygnatura: Km 902/12


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Danuta Konieczka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy , 15-950 Białystok, pokój XV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Ogrodniki, 19-120 Knyszyn, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00042710/4.


Suma oszacowania wynosi 570 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 380 066,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 010,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52 10201332 0000 1102 0025 9267.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: , Białystok, 15-950 Białystok.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Danuta KonieczkaImage things

Białystok , Centrum

365 746 zł | 120,00 m2

  • cena: 365 746 zł
  • 3 048 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

348 900 zł | 120,60 m2

  • cena: 348 900 zł
  • 2 893 za m2
Image things

Drozdowo , Podlaskie

43 333 zł | 51,40 m2

  • cena: 43 333 zł
  • 843 za m2