Mielnów, podkarpackie

60 000 zł | Mieszkanie | 14,98 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 60 000 zł
 • Miasto: Mielnów
 • Powierzchnia: 14,98 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 4 005 zł
 • Ulica: Kazimierza Wielkiego 18
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Numer oferty: 298076X698093995
 • Termin wpłaty wadium: 03-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Przemyślu przy ul. Kazimierza Wielkiego 18,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278 t. j.).2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4

Powierzchnia użytkowa lokalu: 14,98 m2

Powierzchnia piwnicy: 6,36 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 66/1000 niewydzielonych części w działce nr 726 o pow. 0,0140 ha w obrębie 207 m. Przemyśla obj. KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz częściach wspólnych budynku
i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kazimierza Wielkiego 18/4.4. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na II piętrze w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 18. Składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym i wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,36 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie - kuchnia kaflowa i podgrzewacz elektryczny wody użytkowej. Ściany malowane farbą emulsyjną, na podłodze w pokoju parkiet (stan średni), w łazience z wc na posadzce płytki. Okno oraz drzwi wejściowe drewniane starego typu. Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 18 w Przemyślu wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod pozycją A-1096 tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.) w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace prowadzone w zakresie bryły budynku jak i samego lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 18 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.5. Na sprzedaż nieruchomości ogłoszone i przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 9.11.2022 r., 11.01.2023 r. 15.03.2023 r., 10.05.2023 r. i 2.08.2023 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.7. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. W oparciu o uchwałę Nr 98/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgodu ny na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, od wylicytowanej ceny sprzedaży udzielona zostanie bonifikata w wysokości 10%. Ustalona w przetargu cena nieruchomości po uwzględnieniu bonifikaty płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 października 2023 r. o godz. 900 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t. j.).9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 4 w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – VeloBank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 000606 z zaznaczeniem „kolejny przetarg ul. Kazimierza Wielkiego 18/4”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 3 października 2023 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Image things

Nawsie, podkarpackie

15 989 zł | Działka | 0.0637 ha.

 • cena: 15 989 zł
Image things

Dobrynin, podkarpackie

8 449 zł | Działka | 0.2816 ha.

 • cena: 8 449 zł
Image things

Zaborcze, podkarpackie

5 896 zł | Działka | 0.1474 ha.

 • cena: 5 896 zł