Białystok, Piaski

Mieszkanie | 172 262 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 50,05 m2 | Parter

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  03-06-2019r. o godz.09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego - stanowiącego odrębną nieruchomość

położonego: 15-096 Białystok, ul. Curie-Skłodowskiej 7/44,dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/Xwraz z udziałem 1474/87900 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 1816 trwające do 24.03.2099r. oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Stanowiący przedmiot licytacji lokal mieszkalny położony jest na parterze. Na powierzchnię użytkową lokalu 50,05 m2 składają się: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Lokal posiada balkon typu loggia. Stan techniczny lokalu określono jako średni, a standard wykończenia jako przeciętny.Suma oszacowania wynosi 229.682,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   172.261,50zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.968,20zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 30.05.2019r. na konto  komornika:Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Białystok, Antoniuk

116 100 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,26 m2 | Parter

  • cena: 116 100 zł
  • 4 786 za m2
Image things

Białystok, Piaski

197 300 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,13 m2 | 2 piętro

  • cena: 197 300 zł
  • 4 797 za m2
Image things

Białystok, podlaskie

142 100 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 33,29 m2 | 3 piętro

  • cena: 142 100 zł
  • 4 269 za m2