Elbląg, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 177 075 zł | Kawalerka | 87,01 m2 | 2 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Elblągu


Władysław Kubryń


Kancelaria Komornicza, 12 Lutego 6, Elbląg, 82-300 Elbląg


tel. (055) 2353010 / fax. (055) 2327174


Sygnatura: KM 1755/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Władysław Kubryń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Elblągu IX Wydział Cywilny, Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 314, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Gen.Jarosława Dąbrowskiego 31/5, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy W Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00076887/7.


Suma oszacowania wynosi 236 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 075,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 85 2030 0045 1110 0000 0288 6750.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Elblągu IX Wydział Cywilny, Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Władysław KubryńImage things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

116 625 zł | 2 pokoje | 61,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 116 625 zł
  • 1 906 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

101 400 zł | 187,40 m2

  • cena: 101 400 zł
  • 541 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

132 750 zł | 2 pokoje | 52,24 m2 | 2 piętro

  • cena: 132 750 zł
  • 2 541 za m2