Biłgoraj, Lubelskie

Mieszkanie | 102 000 zł | 2 pokoje | 52,00 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju


Grzegorz Czubiński


Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 13, Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj


tel. 84 627-60-27 / fax.


Sygnatura: Km 935/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Grzegorz Czubiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Plac Wolności 2/14, 23-400 Biłgoraj , dla którego Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze Nr ZA1B/00032716/0.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o nr 14, położony w  Biłgoraju, w  budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Placu Wolności pod numerem 2, o powierzchni użytkowej 52,00 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i  łazienki, wraz z  udziałem 520/4987 w częściach wspólnych budynku oraz udziałem 520/4987 w działce gruntu nr 100/4 o powierzchni 332 m2, na której znajduje się budynek mieszkalny. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZA1B/00032716/0.


Suma oszacowania wynosi 136 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 96 1020 3235 0000 5402 0100 2070.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Grzegorz CzubińskiImage things

Biłgoraj , Lubelskie

286 667 zł | 141,50 m2

  • cena: 286 667 zł
  • 2 026 za m2