Tuczna, Lubelskie

Obiekt | 39 732 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20 22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Mazanówka , 21-523 Tuczna, dla której Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00049934/2.
Opis nieruchomości:
działki gruntu nr 168/1 o pow. 0,2056 ha zabudowanej: budynkiem mieszkalnym murowanym, budynkiem obory murowanym, budynkiem stodoły murowanym bez dachu, budynkiem garażu metalowym w dużej części rozebranym, budynkiem spichlerza murowanym bez dachu, drewnianym wychodkiem,

Suma oszacowania wynosi 52 976,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 732,38 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 297,65 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego art. 2a. ust. 1 nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny chyba, że ustawa stanowi inaczej. Nabycie nieruchomości przez inne podmioty może nastąpić jedynie za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze wydania decyzji administracyjnej. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zastępca

Asesor Komorniczy

Przemysław Siwek

Image things

Nałęczów , Lubelskie

2 096 250 zł | 1 697,89 m2

  • cena: 2 096 250 zł
  • 1 235 za m2
Image things

Chełm , Lubelskie

530 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 530 000 zł
  • 530 000 za m2
Image things

Lublin , Sławin

176 918 zł | Kawalerka | 43,45 m2 | Parter

  • cena: 176 918 zł
  • 4 072 za m2