Dobrzewino, Pomorskie

Dom | 299 175 zł | 137,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2019 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy CHŁOPSKA 46, 84-208 DOBRZEWINO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00062511/4.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 1846 m2 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Działka ma regularny kształt. Działka ogrodzona - płot z siatki stalowej, a brama wjazdowa i furtka z elementów drewnianych. Teren działki zagospodarowany jest pod zieleń – trawę, drzewa, krzewy. Na działce znajduje się oczko wodne, a przy domu basen zewnętrzny (3mx2m; z pompą do filtrowania), kominek zewnętrzny. Taras zewnętrzny częściowo zadaszony. Z uwagi na okres nieużytkowania - teren działki do uprzątnięcia. parametry budynku według projektu: - powierzchnia zabudowy: 103,10 m2 - kubatura: 522,0 m3 - powierzchnia użytkowa: 137,40 m2 (z rysunku wynika, iż ta powierzchnia zawiera podcień – który nie jest pomieszczeniem) 130,23 m2 bez podcienia Budynek wybudowany na podstawie decyzji - pozwolenia na budowę z 26.08.2003 r. nr 7351/174/2003 wydaną przez Wójta Gminy Szemud – decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 108/5 we wsi Dobrzewino gmina Szemud. Decyzja wydana na rzecz Inwestora: Justyny Fot. Brak informacji i potwierdzenia od właścicielki w formie dokumentu zgłoszenia budynku do użytkowania. Wycenę wykonano przy założeniu, iż budynek ma możliwość/ uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Budynek konstrukcji drewnianej. Budynek posadowiono na ławie fundamentowej z betonu żwirowego zbrojonego stalą; ściany zewnętrzne szkieletowe z elementów drewnianych, ocieplenie ścian wełną mineralną. Strop parteru z desek ułożonych na legarach. Strop nad parterem z belek drewnianych opartych na oczepach ścian zewnętrznych i podciągach drewnianych, poszycie stropu z podwójnej warstwy desek drewnianych z warstwą fizeliny. W pomieszczeniach mokrych (łazienki, kuchnia) na podłodze terakota. Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowy kryty dachówką. Ściany na parterze obłożone deskami, a w łazience częściowo obłożone glazurą. Wyposażenie łazienki na parterze: wanna narożna, sedes, umywalka. Okna drewniane, drzwi wewnętrzne drewniane. Na parterze znajduje się kominek. Na poddaszu w pokojach i korytarzu podłogi z desek, a w łazience podłoga wyłożona terakotą. Ściany w pokojach malowane, a skosy i sufity obłożone drewnem. W łazience ściany częściowo obłożone glazurą. Terakota na podłodze miejscami odchodzi. Wyposażenie łazienki na poddaszu: prysznic, sedes i umywalka. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową z sieci, gazową, kanalizacyjną do zbiornika bezodpływowego. Ogrzewanie w budynku jest gazowe plus kominek z płaszczem wodnym. W okresie zimowym uszkodzeniu uległa instalacja wodociągowa i grzewcza – popękały rury i grzejniki, uszkodzeniu uległ piec gazowy. Mając powyższe na uwadze - stan techniczny i standard mieszkania przyjęto jako średni. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy uwzględniając w szczególności […] przeznaczenie w planie miejscowym […]. Według zapisów ust. 2 w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na przedmiotowym terenie brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 17.06.2003 r. Urząd Gminy Szemud wydał decyzję nr 7334/ZW/dl/199/2003 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla dz. 108/5 we wsi Dobrzewino – dotyczące budowy budynku mieszkalnego w projektowanym siedlisku zagrodowym. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Szemud działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Suma oszacowania wynosi 398 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 299 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Kwidzyn , Pomorskie

858 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 858 667 zł
  • 858 667 za m2
Image things

Rumia , Pomorskie

118 500 zł | 2 pokoje | 66,02 m2 | Parter

  • cena: 118 500 zł
  • 1 795 za m2
Image things

Lubichowo , Pomorskie

206 350 zł | 140,30 m2

  • cena: 206 350 zł
  • 1 471 za m2