Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 87 308 zł | 2 pokoje | 29,78 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 330, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Kopernika 29-31/16, 10-512 M. Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00125911/4.
Opis nieruchomości:
* lokal niemieszkalny nr 16 o pow. 29,78 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW OL1O/00125911/4, wraz z udziałem 10/1000 w prawie użytkowania wieczystego i częściach wspólnych budynku; usytuowany na II piętrze w budynku przy ul.Kopernika 29-31 w Olsztynie; * lokal składa się z 2 pokoi * lokal stanowi przedmiot najmu od 01.08.2016 r na czas nieokreślony.- zgodnie z umową istnieje możliwość wypowiedzenia z 1 miesięcznym okresem skutecznym na koniec miesiąca.

Suma oszacowania wynosi 116 410,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 307,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 641,00 zł. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK BGŻ BNP PARIBAS 40160014621837245650000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mieszczącym się pod adresem: Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karolina Trykacz-Wnuk

Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

159 105 zł | 2 pokoje | 46,30 m2 | 3 piętro

  • cena: 159 105 zł
  • 3 436 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

148 800 zł | 51,20 m2 | 4 piętro

  • cena: 148 800 zł
  • 2 906 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

152 667 zł | 2 pokoje | 57,50 m2 | Parter

  • cena: 152 667 zł
  • 2 655 za m2