Lubomino, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 195 333 zł | 687,59 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warminskim Michał Kędzierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy Bartoszycka 4a, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój 110, , odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Kopernika 14, 11-135 Lubomino, dla której SĄD REJONOWY LIDZBARK WARMIŃSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00049443/5.
Opis nieruchomości:
Licytacja prawa użytkowania wieczystego, do dnia 12 lipca 2093 roku, nieruchomości gruntowej, położonej w Lubominie przy ul. Kopernika 14, stanowiącej działkę nr 238/8 o powierzchni 1973 m2, zabudowanej budynkiem przemysłowo - biurowym o powierzchni użytkowej 687,59 m2.

Suma oszacowania wynosi 293 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 195 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 81116022020000000080281396.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Michał Kędzierski

  • cena: 249 000 zł
  • 249 000 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

102 000 zł | 3 pokoje | 52,85 m2 | 6 piętro

  • cena: 102 000 zł
  • 1 930 za m2
  • cena: 43 470 zł
  • 1 239 za m2