Wolbrom, Małopolskie

Obiekt | 244 920 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zastępca Komornika Sądowego przy SR w Olkuszu Marii Machejek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2019 o godz. 10:00w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu z siedzibą przy K. K. Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, pokój A-54, odbędzie się pierwsza licytacja:nieruchomości będącej własnością małżonków: , położonej w Łobzowie, 32-340 Wolbrom, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00072641/4.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa - działka częściowo zabudowana i rolna nr 79/7 o powierzchni 6210m.kw.

Suma oszacowania wynosi 326 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 920,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 656,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Wolbrom 11845000050050055241440001. W przypadku dokonania przelewu, pieniądze muszą znajdować się na rachunku bankowym komornika dzień przed wyznaczoną licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Maria Machejek zastępowana przez Asesora Rafała Zwolińskiego

Image things

Wolbrom , Małopolskie

45 525 zł | 49,06 m2

  • cena: 45 525 zł
  • 928 za m2