Rzeczenica, Pomorskie

Obiekt | 357 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie z siedzibą przy Szczecińska 1, 77-300 Człuchów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Leśna 3, 77-304 Rzeczenica, dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1Z/00023260/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 773 o pow. 3 134m2 zabudowana budynkiem restauracyjnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi

Suma oszacowania wynosi 477 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 357 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Człuchowie 68 93260006 0013 7041 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie mieszczącym się pod adresem: Szczecińska 1, Człuchów, 77-300 Człuchów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Irena Ochocińska

Image things

Gdynia , Wielki Kack

356 970 zł | 2 pokoje | 74,68 m2 | 2 piętro

  • cena: 356 970 zł
  • 4 780 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

126 150 zł | 2 pokoje | 35,00 m2

  • cena: 126 150 zł
  • 3 604 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

143 250 zł | 3 pokoje | 75,43 m2 | 1 piętro

  • cena: 143 250 zł
  • 1 899 za m2