Kowalewo, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 23 700 zł | 29,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
działając na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 869), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 91 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 540 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:
OGŁASZA II PRZETARG USTNY (LICYTACYJNY) NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej ze zlikwidowanego PGR, oznaczonej jako lokal mieszkalny 11/4 wraz z udziałem 3120/87380 w działce gruntu nr 82/4 o pow. 0,0343 ha, dz. nr 82/32 o pow. 0,0014 ha zabudowanej boksem gospodarczym o pow. użytkowej 12,20 m2 oraz udziału 4/36 w działce nr 65/1 o pow. 0,4765 ha, położonej w obrębie Kowalewo, gmina Biała Piska, powiat piski, woj. warmińsko – mazurskie.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 13.02.2019 roku pismem z dnia 05.02.2019 roku, znak: OLS.WKUR.SZEŁ.4240.138.2018.AS
Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2019 roku, o godz. 10:00 w siedzibie OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Ełku, ul. Zamkowa 8
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 23.700,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych). W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Wadium wynosi – 3.500,00 zł Minimalne postąpienie wynosi –300,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 91 z późn. zm.). Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu piskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
19-300 Ełk, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 74 60, www.kowr.gov.pl
▪ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku wielorodzinnym nr 11 w miejscowości Kowalewo, gmina Biała Piska wraz z udziałem wynoszącym 3120/87380 w działce gruntu nr 82/4 o pow. 0,0343 ha w tym: B- 0,0343 ha, dz. nr 82/32 o pow. 0,0014 ha, w tym: B-0,0014 ha, zabudowana boksem gospodarczym o pow. użytkowej 12,20 m2 oraz udział 4/36 w działce nr 65/1 o pow. 0,4765 ha, w tym: PsIV-0,2284 ha, RIVb-0,2326 ha, W-PsIV-0076 ha, W-RIVb-0,0079 ha - ogród przydomowy.
Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 29,00 m2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 11 w miejscowości Kowalewo na terenie gminy Biała Piska w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej po zlikwidowanym PGR w odległości ok. 9 km od miasta Biała Piska. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 2,20 m2. Lokal składa się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i co. Stolarka okienna PCV, drzwi wykonane z płyty, podłogi pokryte płytkami PCV. Budynek gospodarczy o pow. użytkowej 12,20 m2, zlokalizowany na dz. nr 82/32, który przedstawia średni stan techniczny. Dach budynku jednospadowy pokryty eternitem, stolarka okienna i drzwiowa drewniana (brak szyby w oknie). Działka 65/1 stanowi teren wspólnego użytkowania, zagospodarowany jako kompleks ogrodów przydomowych. Działki nr 82/4 i 82/32 posiadają dostęp do drogi publicznej przez działkę oznaczoną nr 82/44, która stanowi współwłasność Gminy Biała Piska i osób fizycznych.
W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piszu dla w/w nieruchomości powadzona jest Księga Wieczysta KW 16850, KW 16155 i KW OL1P/00016849/2.
Zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z dnia 01.10.2018 r. wyceniana nieruchomość nie jest objęta aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W załączniku graficznym nieaktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała Piska, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Biała Piska nr X/35/90 z dnia 21.02.1990 r. i ogłoszonego w dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego nr 11 z dnia 20.04.1990 r., poz. 115, obszar w obrębie Kowalewo, na którym położona jest ww. działka oznaczony jest następująco: dz. 82/4, 82/32: „... Urządzenia produkcyjno-usługowe rolnictwa...”, „... Urządzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej...”, dz. 65/1: „... Usługi i administracja. ...”. Zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej nr XXXIII/265/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. dotyczące obrębu Kowalewo nie zawierają szczegółowych informacji o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z załącznikiem graficznym do Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska dla obszaru, na którym zlokalizowana jest działka zapis jest następujący: dz. 82/4, 82/32: „... MWU1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami...”, dz. 65/1: „... M2 – projektowane tereny wielofunkcyjnej zabudowy wsi. ...”. Teren nieruchomości: - nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Gmina Biała Piskanie przystąpiła do opracowania planu miejscowego, - nie jest objęty ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - nie jest objęty postępowaniem administracyjnym w sprawie lokalizacji przebiegu dróg gminnych, autostrad i tras szybkiego ruchu, - nie jest planowany pod budowę baterii fotowoltaicznych oraz innych urządzeń do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, - nie ma udokumentowanych złóż surowców mineralnych i kopalin Na dzień 01.10.2018 r. obowiązuje Studium zatwierdzone dnia 22.02.2018 r. i nie przewiduje się przystąpienia do jego zmiany. Na terenie gminy Biała Piska nie wyznaczono w drodze uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej obszarów rewitalizacji ani Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa a art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), w związku z art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz.1398). Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku poinformował pismem, że na powyższej działce nie stwierdzono obecności zabytków archeologicznych nieruchomych i obiektów wpisanych do rejestru zabytków objętych ochroną konserwatorską.
Zgodnie z zaświadczeniem Starostwa Powiatowego w Piszu ww. działka nie jest obciążona prawem dożywotniego użytkowania.
Zgodnie z zaświadczeniem Starostwa Powiatowego w Piszu, nie toczą się postępowania reprywatyzacyjne oraz nie zgłoszono roszczeń reprywatyzacyjnych do ww. nieruchomości.
Zgodnie z zaświadczeniem z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku na działce nr 65/1 w obr. Kowalewo, wzdłuż północnej granicy, biegnie urządzenie melioracji wodnych - rurociąg drenarski.
2 / 7
▪ OSOBY, KTÓRE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PRZETARGU:
Zgodnie z art. 28a ust. 1 i 2 w/w ustawy - sprzedaż nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz 2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności; 2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez Nabywającego nieruchomości rolnej. Osoba która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
▪ W PRZETARGU NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ. Zgodnie z art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargach nie może uczestniczyć podmiot, który: 1) ma zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 2) włada lub władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednika prawnego – Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuścił. Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu ze świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
▪ WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:
Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniosła wadium, stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej biorące udział w przetargu powinny przedstawić odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących. Cudzoziemcy, z wyłączeniem obywateli lub przedsiębiorców państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu. Wadium w wymaganej wysokości, należy wpłacić
3 / 7
• na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie w BGK O/OLSZTYN numer rachunku 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002, wskazane jest aby wpłata na rachunek dokonana była do dnia 23.04.2019 roku (uwaga: zastrzega się, że w przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy Oddziału, warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Oddziału najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu).
Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu, należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Image things

Braniewo , Warmińsko-Mazurskie

580 000 zł | 839,00 m2

  • cena: 580 000 zł
  • 691 za m2
Image things

Lelkowo , Warmińsko-Mazurskie

55 333 zł | 139,40 m2

  • cena: 55 333 zł
  • 397 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

80 667 zł | 3 pokoje | 46,50 m2 | 1 piętro

  • cena: 80 667 zł
  • 1 735 za m2