Wyszkowo, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 7 800 zł | Kawalerka | 13,60 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 7 800 zł
 • Miasto: Wyszkowo
 • Powierzchnia: 13,60 m2
 • Województwo: Warmińsko-Mazurskie
 • Cena za m2: 574 zł
 • Ulica: 7
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 29701X69559745
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-25 - Co to znaczy?

Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
działając na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 869), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 91 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 540 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:
OGŁASZA KOLEJNY (3) PRZETARG USTNY (LICYTACYJNY) NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości lokalowej nr 7/2 o pow. 13,60 m2 położonej w miejscowości Wyszkowo, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej z byłego PGR Zagaje, wraz z udziałem 136/2572 w działce nr 72/1 oraz z udziałem 161/1047 w działce nr 72/2 o łącznej powierzchni 0,0229 ha położonej w obrębie Wyszkowo na terenie gminy Lelkowo, powiat braniewski, woj. warmińsko – mazurskie. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 18.10.2018 roku pismem z dnia 08.10.2018 roku, znak: OLS.WKUR.SZEL.4240.88.2018.MC.4
Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 roku, o godz. 10:00 w siedzibie OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Elblągu, ul. Nowodworska 10B
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 7.800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych) W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Wadium wynosi – 1.500,00 zł Minimalne postąpienie wynosi – 80,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 91 z późn. zm.)
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
▪ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Opis nieruchomości:
1. nieruchomość lokalowa nr 2 o pow. użytkowej 13,60 m2 usytuowanej na parterze budynku mieszkalnego (5-cio lokalowego) nr 7 wraz z udziałem 136/2572 w części wspólnej budynku nr 7 oraz działce nr 72/1 o pow. 0,0674 ha pod budynkiem, w tym B – 0,0674 ha. Do lokalu brak jest przynależnej piwnicy. Lokal po kapitalnym remoncie w 2016 r. Posiada instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu – wstwalka (uszkodzona). Brak ciepłej wody. Uszkodzone drzwi wejściowe. W skład lokalu nr 2 wchodzi: kuchnia – 8,30 m2, przedpokój – 2,84 m2, łazienka z WC - 2,46 m2 oraz
82 – 300 Elbląg, ul. Nowodworska 10B, tel. 552306520, www.kowr.gov.pl
2. nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym – segment o pow. użytkowej 16,10 m2 z udziałem 161/1047 w działce nr 72/2 o pow. 0,1256 ha, w tym B – 0,1256 ha. Budynek w złym stanie technicznym, wymagającym remontu. Brak doprowadzonych instalacji.
W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie dla w/w nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta KW EL1B/00018864/3 dla działki 72/1 i KW EL1B/00038506/2 dla działki 72/2.
Urząd Gminy w Lelkowie pismem z dnia 17.01.2018r. informuje, że gmina nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i do chwili obecnej nie przystąpiła do jego opracowania. W ogólnym planie zagospodarowanie przestrzennego obowiązującym do 31.12.2003r. działki przeznaczone była na terenie zwartej zabudowy wsi Wyszkowo – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w Strefie rolniczo – gospodarczej SRG (tworzenie warunków dla rozwoju drobnego przemysłu opartego na przetwórstwie lokalnych produktów rolnych, upraw polowych). Na przedmiotowej działce oraz w ich sąsiedztwie nie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany studium, nie planowane jest także opracowanie planu lub zmiana studium. Nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany przeznaczenia w studium. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie jest przewidziana lokalizacji elektrowni wiatrowych, nie dokonywano także pomiaru siły wiatru na potrzeby budowy elektrowni wiatrowych. Nie znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego. Nie zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nie jest także przewidywane wszczęcie postępowania w tej sprawie na postawie ww. ustawy. Nieruchomość nie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Brak jest gminnego programu rewitalizacji ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.
▪ W PRZETARGU NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ Zgodnie z art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargach nie może uczestniczyć podmiot, który: 1) ma zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 2) włada lub władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednika prawnego – Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuścił. Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu ze świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
▪ WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:
Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniosła wadium, stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej biorące udział w przetargu powinny przedstawić odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących. Cudzoziemcy, z wyłączeniem obywateli lub przedsiębiorców państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.
2 / 6
Wadium w wymaganej wysokości, należy wpłacić
• na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie w BGK O/OLSZTYN numer rachunku 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002, wskazane jest aby wpłata na rachunek dokonana była do dnia 25.04.2019 roku (uwaga: zastrzega się, że w przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy Oddziału, warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Oddziału najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu),
Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu, należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz

Image things

Dąbrówno , Warmińsko-Mazurskie

49 467 zł | 2 pokoje | 62,27 m2

 • cena: 49 467 zł
 • 794 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

196 000 zł | 3 pokoje | 116,40 m2 | 1 piętro

 • cena: 196 000 zł
 • 1 684 za m2
Image things

Jegłownik , Warmińsko-Mazurskie

265 650 zł | 124,36 m2

 • cena: 265 650 zł
 • 2 136 za m2