Kartuzy, Pomorskie

Dom | 278 625 zł | 264,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Ryszard Pryzmont na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2019 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy, pokój 9A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Zamkowa 77 , 83-300 KARTUZY, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1R/00013993/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 171 o powierzchni 531 m2. Nieruchomość zabudowana jest domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, piętrowym z przyziemiem o łącznej powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń 264,80 m2. Przeznaczenie nieruchomości zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Egzekucja prowadzona jest celem zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

Suma oszacowania wynosi 371 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 278 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 1811 0000 0502 0191 9760 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul. Kościuszki 26, 83-300 KARTUZY.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Gdańsk , Pomorskie

8 278 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 8 278 000 zł
  • 8 278 000 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

35 000 zł | 22,43 m2 | Parter

  • cena: 35 000 zł
  • 1 560 za m2
Image things

Rozwory , Pomorskie

21 000 zł | 2 pokoje | 49,60 m2

  • cena: 21 000 zł
  • 423 za m2