Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 100 000 zł | 41,09 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PREZYDENT OLSZTYNA
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6A, znajdującego się na II piętrze budynku nr 6, położonego przy ul. Warmińskiej wraz ze sprzedażą udziału 37/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w gruncie (obręb 72, działki nr 134 i 133/2 o łącznej pow. 528 m2 , zapisane w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00036479/2).

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 41,09 m2; w tym:
powierzchnia piwnicy 4,64 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
w tym: cena lokalu - 88 000,00 zł
cena 37/1000 części gruntu /dz. nr 134 i 133/2/ - 12 000,00 zł

Budynek przy ul. Warmińskiej 6 wraz z działkami nr 134 i 133/2 wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego i podlega ochronie konserwatorskiej.
Wszelkie prace w budynku należy wykonywać zgodnie z zapisem ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2067) po uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Cena lokalu oraz cena udziału w gruncie zostaną obniżone o 50%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / t.j. z 2018r. poz. 2174 ze zm./.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 17 maja 2019r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.
Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.
Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 13 maja 2019 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa
w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-37.
Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu pod hasłem: sprzedaż, dzierżawa nieruchomości.

Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

159 105 zł | 2 pokoje | 46,30 m2 | 3 piętro

  • cena: 159 105 zł
  • 3 436 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

299 000 zł | 74,70 m2

  • cena: 299 000 zł
  • 4 003 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

148 800 zł | 51,20 m2 | 4 piętro

  • cena: 148 800 zł
  • 2 906 za m2