Kamienna Góra, Dolnośląskie

Mieszkanie | 40 000 zł | 2 pokoje | 35,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 40 000 zł
 • Miasto: Kamienna Góra
 • Powierzchnia: 35,00 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 143 zł
 • Ulica: Traugutta 7
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 29626X69384095
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-17 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w budynku nr 7 przy ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze.

Przetarg odbędzie się 21 maja 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze - sala nr 211.Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 11 o pow. 35,00m2 składający się z: I pokoju o pow. 13,87m2, II pokoju o pow. 3,34m2, kuchni o pow. 6,52m2, przedpokoju o pow. 5,69m2, łazienki z WC o pow. 2,63m2 i pom. gosp. o pow. 2,95m2.Budynek przy ul. R. Traugutta 7 położony jest na działce nr 458 obręb nr 6 o pow. 200m2Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 27.06.2018r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 27.06.2018r. do dnia 09.08.2018r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) – wniosków nie złożono.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.11.2018 r., drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 05.03.2019 r.Cena lokalu mieszkalnego Nr 11 przy ul. R. Traugutta 7 z 6,7% udziałem we współwłasności wynosi: 40 000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych brutto). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.).Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze dla działki Nr 458 obręb nr 6 prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006048/9.Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4 000,00 zł brutto do dnia 17 maja 2019 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data polecenia przelewu (uwidoczniona na stemplu banku).Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, nie wpłacenie wylicytowanej kwoty za lokal mieszkalny przed zawarciem aktu notarialnego, tj. najpóźniej do dnia 4 czerwca 2019 r. - powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.Dla przedmiotowego terenu nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra jest to obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami.Nieruchomość przy ul. R. Traugutta 7 nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566)Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

59 000 zł | Kawalerka | 41,70 m2 | Parter

 • cena: 59 000 zł
 • 1 415 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

141 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 141 750 zł
 • 141 750 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

19 000 zł | 20,89 m2 | 2 piętro

 • cena: 19 000 zł
 • 910 za m2