Gdynia, Pomorskie

Mieszkanie | 204 400 zł | 2 pokoje | 46,34 m2 | Parter

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 204 400 zł
 • Miasto: Gdynia
 • Powierzchnia: 46,34 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 4 411 zł
 • Ulica: Czeremchowa 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 440 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 29625X69381753
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-11 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Syndyk masy upadłości XXXXXXX XXXXXXXX, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019r. zapadłym w sprawie VI GUp 92/18
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości obejmującej:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer 22 w budynku numer 4 (należącym do Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni znajdującym się na działce nr 1063/44 objętej księgą wieczystą nr KW -18901), położonego na parterze (I kondygnacja) w budynku zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Czeremchowa 4, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki o powierzchni użytkowej 46,34 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1Y/00035547/8 za cenę nie niższą niż 204.400,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące czterysta złotych 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU
Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Orlu przy ul. Pomorskiej 7A w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. Regulamin Przetargu, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

Oferty należy składać do dnia 11 maja 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
Kopertę należy zaadresować:
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia Komisarz ASR Łukasz Piotrowicz
sygnatura akt VI GUp 92/18/P
oferta na przetarg - nieruchomość
Słowa „oferta na przetarg - nieruchomość” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej, płatne jest przelewem na rachunek bankowy Joanny Kumiszczo w upadłości w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie numer rachunku: 27 1090 1102 0000 0001 3680 6477.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 11 maja 2019 roku pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 2 Regulaminu Przetargu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 maja 2019 roku o godzinie 12.30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.

Image things

Gdynia , Dąbrowa

340 000 zł | 44,35 m2

 • cena: 340 000 zł
 • 7 666 za m2
Image things

Gdynia , Babie Doły

231 750 zł | 3 pokoje | 64,14 m2 | 3 piętro

 • cena: 231 750 zł
 • 3 613 za m2
Image things

Gdynia , Wielki Kack

356 970 zł | 2 pokoje | 74,68 m2 | 2 piętro

 • cena: 356 970 zł
 • 4 780 za m2