Koszalin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 176 168 zł | 3 pokoje | 69,40 m2 | 1 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Karol Cygert


Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 140/319, Koszalin, 75-613 Koszalin


tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91


Sygnatura: Km 5086/18


www.koszalin-komornik.pl


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2019 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17/Sala 6a, 75-950 , odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Juliana Fałata 15/3, 75-427 Koszalin, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00076985/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu składające się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. o łącznej powierzchni użytkowej 69,40 m2 . Przedmiotowy lokal znajduje się na II kondygnacji w budynku mieszkalnym. Wejście do lokalu z klatki schodowej.


Suma oszacowania wynosi 234 891,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 168,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 489,10 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (962 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bałtycki Bank Spółdzielczy 65 8566 0003 0600 7294 2005 0001.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Karol CygertImage things

Koszalin , Zachodniopomorskie

941 458 zł | 1,00 m2

  • cena: 941 458 zł
  • 941 458 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

14 925 zł | 1,00 m2

  • cena: 14 925 zł
  • 14 925 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

79 200 zł | 2 pokoje | 36,46 m2 | Parter

  • cena: 79 200 zł
  • 2 172 za m2