Szczytnica, Dolnośląskie

Mieszkanie | 19 500 zł | Kawalerka | 38,70 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu


Grzegorz Krukar


Kancelaria Komornicza, Sądowa 7, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec


tel. 756448153 / fax. 757890892


Sygnatura: Kmp 20/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy 101 A/18,Szczytnica, 59-720 Warta Bolesławiecka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00034466/1.
Opis nieruchomości:
Prawo własności do nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 18 stanowiącego odrębną nieruchomość o łącznej powierzchni użytkowej 38,70 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,20m2.


Suma oszacowania wynosi 26 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Centrum w Bolesławcu 81 1020 2137 0000 9102 0062 0948.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Grzegorz KrukarImage things

Legnica , Dolnośląskie

150 000 zł | Kawalerka | 36,90 m2 | 5 piętro

  • cena: 150 000 zł
  • 4 065 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

103 500 zł | 62,41 m2 | 1 piętro

  • cena: 103 500 zł
  • 1 658 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

450 000 zł | 115,46 m2

  • cena: 450 000 zł
  • 3 897 za m2