Nidzica, Warmińsko-Mazurskie

Garaż | 7 830 zł | 17,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Nidzica, stanowiącej:

lokal użytkowy – garaż nr 13 o pow. użytkowej 17,90 m2 położony w budynku garażowym w Nidzicy, przy ul. Rataja, obręb 5 m. Nidzica wraz z udziałem do 77/1000 części w gruncie oznaczonym jako działka numer 213/4 o pow. 0,0464 ha, KW OL1N/00022686/4. Opis użytku: Bi. Nieruchomość położona na obrzeżach centralnej strefy miasta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz garażowa. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Budynek, w którym znajduje się garaż jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej z bloczków z betonu komórkowego. Stropodach żelbetowy, kryty papą. Budynek nie jest wyposażony w żadne instalacje. Lokal użytkowy (garaż nr 13) - posadzka betonowa, wrota drzwiowe dwuskrzydłowe z desek. Garaż w złym stanie technicznym. Liczne ubytki
w posadzce. Na suficie i ścianach liczne zacieki oraz spękania. Strop w złym stanie technicznym, wymaga wymiany pokrycia dachowego. Garaż wymaga przeprowadzenia generalnego remontu.
Sprzedawca oświadcza, że lokal użytkowy – garaż nr 13, położony w zespole garażowym przy
ul. Rataja, na działce nr 213/4, obręb 5 m. Nidzica nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 poz. 1984).
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4235) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem E-43KS o podstawowym przeznaczeniu pod boksy garażowe w formie szeregowej. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.
Na nieruchomości nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Cena wywoławcza nieruchomości – lokalu użytkowego (garażu nr 13) wraz z udziałem do 77/1000 części w gruncie wynosi: 7 830,00 zł (siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100). Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2147 ze zm.).
Wadium w wysokości: 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).
Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2019 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18A.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 16 maja 2019 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 16 maja 2019 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wpłacone wadium:
1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.
Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.
Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach
Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 16 maja 2019 r.

Image things

Nidzica , Warmińsko-Mazurskie

112 200 zł | 104,31 m2

  • cena: 112 200 zł
  • 1 076 za m2
Image things

Nidzica , Warmińsko-Mazurskie

146 000 zł | 56,43 m2 | 3 piętro

  • cena: 146 000 zł
  • 2 587 za m2
Image things

Nidzica , Warmińsko-Mazurskie

110 540 zł | 3 pokoje | 87,08 m2 | 2 piętro

  • cena: 110 540 zł
  • 1 269 za m2