Morzeszczyn, Pomorskie

Mieszkanie | 32 000 zł | 2 pokoje | 31,03 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 32 000 zł
 • Miasto: Morzeszczyn
 • Powierzchnia: 31,03 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 031 zł
 • Ulica: Dworcowa 6
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 200 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 29541X69185025
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-20 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, przy ul. Dyrekcyjnej 2-4.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2019r. o godz. 11.00 w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Dyrekcyjna 2-4 w Gdańsku, w wyznaczonej Sali nr 226 (I piętro).
Przedmiot przetargu:
nieruchomość położona w Morzeszczynie przy ulicy Dworcowej 6, województwo pomorskie na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 31,03 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w postaci piwnicy o pow. użytkowej 3,48 m2 i pomieszczenia o pow. użytkowej 10,89 m2 wraz z udziałem wynoszącym 871/10.000 w częściach wspólnych budynków, urządzeń infrastruktury oraz w prawie własności gruntu działki nr 208/11 o pow. 0,4605 ha obręb Morzeszczyn.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW zbywanej nieruchomości zawiera Informacja przetargowa, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu.
Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 3 położony jest w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 208/11 obręb Morzeszczyn, dla której przez Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr GD1T/00045148/1. W Dziale II jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, a współużytkownikiem wieczystym gruntu Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w Warszawie. W Dziale III są następujące wpisy:
- nr wpisu 1: Ograniczone prawo rzeczowe. Służebność przesyłu, odpłatna i nieograniczona w czasie, ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu – dz. nr 208/11 o pow. 0,4605 ha położonej w Morzeszczynie przy ul. Dworcowej i w prawie własności znajdujących się na tym gruncie budynków i budowli, na rzecz Telekomunikacji Kolejowej – Sp. z o.o. z/s w Warszawie, REGON: 017322058, polegająca na prawie dostępu do podziemnej linii kabla telekomunikacyjnego, będącej własnością tej Spółki, zlokalizowanej na tym gruncie, w celu przeprowadzenia napraw
i konserwacji tej linii;
- nr wpisu 2: Ograniczone prawo rzeczowe. Służebność przesyłu, odpłatna i nieograniczona w czasie, ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu – dz. nr 208/11 o pow. 0,4605 ha położonej w Morzeszczynie przy ul. Dworcowej i w prawie własności znajdujących się na tym gruncie budynków i budowli, na rzecz PKP Energetyka S.A. z/s w Warszawie, REGON: 017301607, polegająca na prawie dostępu do napowietrznej linii elektroenergetycznej, będącej własnością tej Spółki, zlokalizowanej na tym gruncie, w celu przeprowadzenia napraw i konserwacji tej linii.
Dział IV wolny jest od wpisów.
Na mocy ustawy z dn. 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716, 2540), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 208/11 z obrębu Morzeszczyn 0009, z dn. 1.01.2019r. przekształciło się w prawo własności. W dniu 22.01.2019r. PKP S.A. działająca przez Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Tczewie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powyższej nieruchomości zgodnie z art. 4 w/w ustawy.
Notarialna umowa sprzedaży zostanie zawarta po wydaniu przez właściwy miejscowo organ zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie lub ujawnienie w KW prawa własności i wpisaniu w Dziale III roszczenia o opłatę.
Cena wywoławcza: 32 000,00 zł netto
Wadium:· 3 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 3 200,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na zbycie nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/197/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 20.05.2019r

Image things

Morzeszczyn , Pomorskie

51 225 zł | 3 pokoje | 64,85 m2 | 2 piętro

 • cena: 51 225 zł
 • 790 za m2