Sopot, Pomorskie

Mieszkanie | 1 502 265 zł | 214,73 m2

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2019 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Sopocie z siedzibą przy 1 Maja 10, 81-967 Sopot , pokój 0.01, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ., położonego przy ul. Wybickiego 27/3, 81-860 Sopot, dla którego Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1S/0004083/7.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni 214,73m2 (według inwentaryzacji) położony na II piętrze, składający się z czterech pokoi, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, łazienki z w.c., salonu i hollu oraz udział w prawie własności działki nr 123 obszaru 838m2 i częściach wspólnych budynku objętych księgą wieczystą KW GD1S/00003092/6 wynoszący 1/3

Suma oszacowania wynosi 2 003 020,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 502 265,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200 302,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 38102018530000950200147538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Rozwory , Pomorskie

22 000 zł | 2 pokoje | 51,70 m2

  • cena: 22 000 zł
  • 426 za m2
Image things

Ustka , Pomorskie

918 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 918 667 zł
  • 918 667 za m2
Image things

Tczew , Pomorskie

1 527 000 zł | 1 762,36 m2

  • cena: 1 527 000 zł
  • 866 za m2