Gdynia, Pomorskie

Mieszkanie | 221 250 zł | 2 pokoje | 56,24 m2 | Parter

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gdyni


Jolanta Tilsa


Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 29, Gdynia, 81-411 Gdynia


tel. 586615262 / fax. 586615262


Sygnatura: KM 1537/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Tilsa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Stoigniewa 25/B/3, 81-256 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00063407/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku, składa się z pokoju dziennego, pokoju, łazienki z wc i przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,54 m2. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest komórka lokatorska nr B 3 o pow. 2,70m2.


Suma oszacowania wynosi 295 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 93 16001462 1823 5110 9000 0003.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jolanta TilsaImage things

Gdynia , Pomorskie

183 750 zł | 2 pokoje | 48,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 183 750 zł
  • 3 758 za m2
Image things

Gdynia , Działki Leśne

150 750 zł | 37,98 m2 | 7 piętro

  • cena: 150 750 zł
  • 3 969 za m2
Image things

Gdynia , Śródmieście

536 775 zł | Kawalerka | 53,10 m2 | 15 piętro

  • cena: 536 775 zł
  • 10 109 za m2