Zamość, Lubelskie

Mieszkanie | 168 750 zł | 3 pokoje | 63,10 m2 | Parter

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zamościu


Dariusz Kułaj


Kancelaria Komornicza, Hrubieszowska 34C, Zamość, 22-400 Zamość


tel. 84 6393008 / fax. 84 6393008


Sygnatura: KM 942/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Dariusz Kułaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Zamościu, Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 29, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: , położonego przy Brzozowa 26, 22-400 Zamość, dla którego Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00099365/2.
Opis nieruchomości:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o pow.63,10m2


Suma oszacowania wynosi 225 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Zamość 90102053560000130200076703.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Dariusz KułajImage things

Zamość , Lubelskie

6 380 950 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 380 950 zł
  • 6 380 950 za m2