Gdańsk, Pomorskie

Mieszkanie | 205 500 zł | 2 pokoje | 45,00 m2 | 4 piętro

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku


Jakub Duda


Kancelaria Komornicza, ul. Zielony Stok 10, Gdańsk, 80-119 Gdańsk


tel. / fax.


Sygnatura: Km 1194/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Jakub Duda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A68, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul.Lecha Kaczyńskiego 30 A/13, 80-364 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00182831/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni 45 m2 położony na IV piętrze, składający się z 2 pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju.


Suma oszacowania wynosi 274 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O. Gdańsk Ogarna 60124054001111000049170579.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
01.05.2019 - 15.05.2019 14:00 - 16:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Jakub DudaImage things

Gdańsk , Pomorskie

223 500 zł | 45,00 m2

  • cena: 223 500 zł
  • 4 967 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

162 750 zł | 2 pokoje | 56,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 162 750 zł
  • 2 860 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

609 750 zł | 191,40 m2

  • cena: 609 750 zł
  • 3 186 za m2