Płoty, Zachodniopomorskie

Dom | 468 150 zł | 198,71 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gryficach


Jacek Krzyśka


Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 3, Gryfice, 72-300 Gryfice


tel. 913844623 / fax. 913845032


Sygnatura: 2234/12


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Jacek Krzyśka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-06-2019 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, pokój nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Batorego 29, 72-310 Płoty, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00010980/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka o nr ewidencyjnym 35 (obręb ewid. Płoty-1) i pow. 0,1149 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 198,71 m2 (pow. zabudowy 92 m2), budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym o pow. zabudowy 55 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 70 m2, w którym znajduje się garaż.


Suma oszacowania wynosi 624 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 468 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 420,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 48102028210000160200256404.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 - po uprzednim ustaleniu z komornikiem oraz w ciągu trzech dni przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gryficach mieszczącym się pod adresem: Wysoka Brama 2, Gryfice, 72-300 Gryfice.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Jacek KrzyśkaImage things

Płoty , Zachodniopomorskie

67 000 zł | 3 pokoje | 57,39 m2 | 2 piętro

  • cena: 67 000 zł
  • 1 167 za m2
Image things

Płoty , Zachodniopomorskie

211 760 zł | 232,00 m2

  • cena: 211 760 zł
  • 913 za m2